ALGEMENE VERKOOP- EN GARANTIEVOORWAARDEN VOOR TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN

 1. Toepasselijke bepalingen

De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig.

Elk doc ument en elke vorm van public it eit, afkomstig van de verkoper en met betrekking tot het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van huidige bestelbon, verbindt de verkoper.

 1. Financiering

In geval de koper beroep doet op een financiering, zal hiervan op de bestelbon melding worden gemaakt. lndien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet  te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot ender de volgende voorwaarden:

 1. de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis te stellen van de weigering van de financiering;

 2. het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt

In dat geval zal het voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen aan de koper worden terugbetaald. lndien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3.4  hieronder.

 1. Leveringsdatum

 • De verkoper dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum, levert de verkoper het voertuig door het fysieke bezit van of de controle over het voertuig onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de

 • Tenzij in geval van overmacht, indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum, heeft de consument het recht om :

  1. wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, de overeenkomst onverwijld te beeindigen;

  2. in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beeindigen;

Bij beeindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

 • Tenzij in geval van overmacht, indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, stelt de verkoper de koper in gebreke met het verzoek zijn verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de verkoper bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden

 • In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van 250 €.

Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

 1. Plaats van levering

De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.

 1. Garantie

 • De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken en, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciele activiteit, de wettelijke bepa lingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de

Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geidentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie.

 • De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar

Voor de ondertekening van de bestelbon overloopt de verkoper samen met de koper de historiek van de kilometerstand en de andere elementen van informatie, die op het CAR-PASS­ document staat, die ook in zijn advertentie worden opgenomen of in zijn showroom worden weergegeven. Bij de levering van het voertuig overhandigt de verkoper de koper het door het autokeuringstation afgeleverde CAR-PASS­ document.

 • Gebrek wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de koper het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest

 • Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering .

Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmoge lijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van het voertuig niet kan bekomen. Dit geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden teneinde  rekening  te houden met het gebruik van het voertuig sinds de levering ervan.

Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste  zes maanden vanaf  de levering  wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebbe n op het ogenbli k van de levering .

Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die  zich manifesteerden voor het  verstrijken van de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden.
In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

 • Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

 • De onder  garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere    

 • De koper behoudt de bescherming van de wettelijke garantie hoewel hij het autovoertuig volgens de instructies     van de autofabrikant laat  onderhouden of herstellen buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende  

 • De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het

De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal    gebruik van het voertuig, aan nalatigheid, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedeling van post of  spoedzendingen.

De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig aIs goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

5.9 De koper die een beroep wil doen op de garantie moet wettelijk gezien de verkoper ervan op de hoogte brengen binnen een termijn van twee maanden nadat hij de gebreken vastgesteld heeft. Het is echter aangewezen dat hij hem zo snel mogelijk  verwittigt.

5.10 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet  te verergeren, desgevallend door  het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad  van tussenkomst van  de verkoper  te bepalen.

5.11 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

 1. Herstellingen niet gedekt door de garantie

De herstellingen die ten laste zijn van de koper dienen  het voorwerp uit te maken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. lndien het opmaken van dit bestek betalend is, wordt dit bedrag aan de koper terugbetaald indien deze laatste zijn voertuig bij de verkoper laat herstellen. Hetbestek vermeldt minstens de volgende informatie: de datum, de geldigheidsduur, de kilometerstand van het voertuig, de beschrijving en de duur van de uit te voeren werken en de kosten verbonden aan het uurloon en de onderdelen. De factuur omvat dezelfde informatie als het bestek, met uitzondering van de geldigheidsduur.

 1. Eigendoms- en risico-overdracht

 • De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de

 • Het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig wordt aan de koper overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het autovoertuig fysiek in bezit neemt.

Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het autovoertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig overgedragen aan de consument op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de consument belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de onderneming werd geboden.

 1. Betaling

De overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar

De verkoper mag geen voorschot eisen dat hoger is dan 15 % van de verkoopprijs van het voertuig.

De totale prijs of het saldo wordt contant betaald bij levering, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling. Zoniet zal voor het op de vervaldag onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd zijn. Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. lndien de betaling niet is gebeurd binnen de tien dagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper middels een aangetekende brief geadresseerd aan de koper de verkoop ontbinden. In dat geval zal de koper, naast de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de geleden schade die minstens 10 % bedraagt van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief BTW, met een minimum van € 250,00.

 1. Overname van een voert uig

Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag.

De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door de koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op debestelb on of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelb on.

De waardevermindering van het over te nemen autovoertuig als gevolg van een vertraging in levering van het autovoertuig dat aan de consument  is  verkocht, is voor rekening van de verkoper.

 1. Persoonlijke gegevens

Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die klanten en prospecten meedelen (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mail, vaste of mobie le  telefoon) voor doeleinden zoals het communiceren van aanbiedingen en het uitvoeren van contracten en marketingactiviteiten. Hij bewaart deze gegevens gedurende zeven jaar. Klanten en prospecten beschikken over het recht op inzage en het recht op verbetering van hun gegevens. Voor bijkomende informatie, raadpleeg zijn ‘privacyverklaring van gegevens’ die beschikbaar is op zijn website of op eenduurzame drager op aanvraag.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavig verkoopscontract en garantieovereenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van de ze overeenkomst .